Dataskyddspolicy

Allmänt

Moderbolaget Särnmark Support AB, organisationsnummer 556456-4473  (nedan ”Särnmark”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), med adress Löfströms Allé 1B, 172 66 Sundbyberg (postadress Box 1393, 171 27 Solna) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter inom samtliga bolag som ingår i koncernen (inkluderande Särnmark Assistans AB, Särnmark Ekonomiassistans AB, Särnmark Rehab AB, Scandinavian Rehab Center SL) och utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

VI värnar om din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Vi behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet. Vi vidtar alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en hög skyddsnivå.

Målet med denna policy är att på ett tydligt och öppet sätt informera om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar uppgifterna. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t. ex namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter vi samlar in

Särnmark samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på vår relation med dig och ditt engagemang hos oss. Exempelvis beroende på om du är kund eller patient hos oss, om du använder vår hemsida eller använder våra tjänster, om du är samarbetspartner eller om du i övrigt är i kontakt med oss.

Kategorier av registrerade

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in. Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av registrerade:

Hur vi hanterar och lagrar insamlad information

Rättslig grund

Särnmark behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter baserat på de rättsliga grunderna avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse och samtycke. Om behandlingen grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. I vissa fall kan personuppgifter behöva finnas kvar för andra ändamål, t. ex för bokföringsändamål, även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundar sig på samtycke upphör.

Avtal – Vi behandlar personuppgifter på grund av det avtal som du ingått med oss, det kan vara exempelvis kundavtal, uppdragsavtal, leverantörsavtal.

Rättslig förpliktelse – Vi behandlar personuppgifter eftersom vi enligt lagkrav är skyldiga att göra det. Till exempel måste vi dokumentera och föra journal enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vi är även skyldiga att behandla personuppgifter utifrån bokföringslagen, diskrimineringslagen mm.

Berättigat intresse – Vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för vårt intresse. Det kan vara t. ex för att kunna genomföra och administrera rekryteringar, för att kunna komma i kontakt med samarbetspartners och affärskontakter, för att kunna kommunicera med de som kontaktar oss, besvara förfrågningar, skicka information, för att administrera utbildningar, aktiviteter och tävlingar mm.

Samtycke – I vissa fall behandlar vi personuppgifter efter att vi fått samtycke från dig. Det kan vara till exempel att du samtycker till att vara med på bild på Särnmarks Facebook-sida eller Instagram och ingen av de andra ovanstående rättsliga grunderna är tillämplig.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamål såsom att administrera ett avtalsförhållande, för att bedriva vård och omsorg, rehabilitering, för att dokumentera våra insatser, för fakturering och administration, för att kunna rekrytera medarbetare, för service genom att t. ex svara på frågor, ta emot synpunkter, kontakta dig vid önskemål, tillhandahålla information etc., för att administrera kurser, utbildningar och aktiviteter, för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

Vi anlitar vissa aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, t. ex IT-leverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden). Samtliga har undertecknat avtal som säkerställer att de uppfyller alla lagkrav och att de hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Bland annat har de sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet. Vi kan också lämna personuppgifter till myndigheter och andra samhällsinstanser om du har godkänt att vi gör det eller om det följer av avtal.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Det kan vara så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Ibland kan samma personuppgift lagras på olika ställen för olika ändamål. Om en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig där kan den fortfarande finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av någon annan rättslig grund eller ett ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter:

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta Särnmarks Dataskyddsombud, tel. 08/ 505 920 00, e-post: dataskyddsombud@sarnmark.se.