Är du intresserad av att bli kund? Ring oss på010-498 99 90 eller klicka här

Vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Ett fungerande mångfaldsarbete utgår ifrån övertygelsen att alla människor ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. I grund och botten handlar det också om demokrati och rättvisa.

Särnmark är medlem i Diversity Charter Sweden

Särnmarks jämställdhets- och mångfaldhetsarbete

Begreppet mångfald innefattar enligt vår definition alla människors lika möjligheter och värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Särnmarks mångfaldsarbete ska i överensstämmelse med gällande lagstiftning och vår egen övertygelse främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. För att säkerställa att vi lever upp till detta, genomförs varje år medarbetar- och kundundersökningar där våra anställda (såväl tjänstemän som personliga assistenter) och kunder får komma till tals och ge synpunkter på hur vårt arbete med mångfald och jämställdhet fungerar. Resultaten från dessa i kombination med en mer djuplodande jämställdhetsenkät för personalen var tredje år, ligger till grund för en jämställdhets- och mångfaldsplan som uppdateras löpande.

Sedan Särnmark grundades, har ledstjärnan varit att utifrån en stark värdegrund främja allas rätt till självbestämmande och delaktighet. Idag kännetecknas Särnmark av ett engagerat intressepolitiskt arbete där vi normkritiskt arbetar för att alla människor ska ha en given plats både i samhälle och arbetsliv. Genom att aktivt föra en debatt om alla människors självklara rätt till en plats i samhället, arbetar Särnmark för mångfald inte bara inom arbetslivet utan även utifrån perspektivet att mångfald bidrar till den större samhällsnyttan. Särnmarks målsättning är att inte bara vara ett föredöme som arbetsgivare, utan även att bedriva ett så aktivt mångfaldsarbete att det kommer våra kunder till nytta.

Särnmark som arbetsgivare

Rekrytering

Särnmarks rekrytering ska genomsyras av ett medvetet och genomtänkt mångfaldsperspektiv. Vi arbetar aktivt för en arbetsplats där alla bereds samma chans till anställning och en arbetsplats som anpassas efter varje individs behov. Vi strävar efter att ha en personalstyrka som kännetecknas av mångfald på alla plan, eftersom vi anser att detta är en stor del i vårt kvalitetsarbete ut mot våra kunder. Genom att möjliggöra anställning utifrån varje individs olika förutsättningar, föregår Särnmark med ett gott exempel i den intressepolitiska debatt vi för.

 Familjeliv

Särnmark som arbetsgivare uppmuntrar samtliga anställda att ta ett aktivt ansvar för barn och vara föräldralediga, eftersom detta anses bidra till ett positivt företagsklimat. Oavsett kön och familjesituation, ska arbetet kunna anpassas efter till exempel hämtning och lämning av barn. Planerad eller genomförd föräldraledighet ska inte påverka den anställdes löneutveckling. 

Trakasserier

Särnmark har nolltolerans mot alla typer av trakasserier eller diskriminerande beteende. Var tredje år genomförs en jämställdhetsenkät för att säkerställa att detta arbete fungerar och den årliga medarbetarenkäten berör även dessa frågor. Ingen medarbetare ska känna sig trakasserad eller diskriminerad utifrån någon av de diskrimineringsgrunder som angetts ovan.

Löner

Särnmarkgruppen värdesätter mångfald där alla anställdas erfarenheter, egenskaper och kunskaper tas till vara. Osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor ska inte förekomma inom lika eller likvärdiga arbeten. Regelbundna lönekartläggningar görs för att säkerställa att det inte föreligger oskäliga skillnader mellan anställda som utför likvärdiga arbeten.