Har du frågor om stärkt rätt till personlig assistans?

Tack vare utredningen Stärkt rätt till personlig assistans kommer fler få rätt till assistans och många som förlorat sin assistans kan få den beviljad igen. Nu svarar Särnmarks chefsjurist på de vanligaste frågorna. Om du saknar en fråga eller har funderingar kring hur förändringen kan komma att påverka just dig är du självfallet varmt välkommen att höra av dig.


Vilka är de största förändringarna från utredningen om stärkt rätt till personligt assistans?

Det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” tas bort. Det betyder att fler personer kommer att kunna beviljas assistans. Det införs även två nya grundläggande behov, ”förebyggande stöd” och ”egenvård”. Ett schabloniserat föräldraavdrag införs, vilket betyder att fler barn kan beviljas assistans och barn som idag har ett beslut om assistans kan få fler timmar.

Vilka påverkas av lagändringarna?

Flera grupper påverkas av de nya reglerna. För personer med psykiska funktionsnedsättningar som har stora behov av stöd och hjälp i sin vardag blir det lättare att få assistans när kravet på ingående kunskaper tas bort. Det handlar om personer med omfattande hjälpbehov som idag hamnar utanför assistansen på grund av att kravet på ”ingående kunskaper” har tolkats så snävt. Genom det schabloniserade föräldraavdraget får fler barn möjlighet både att beviljas assistans för första gången och att få fler timmar om det redan idag finns ett beslut om assistans. Även personer som omfattas av LSS och som har omfattande hjälp – och tillsynsbehov på grund av allvarliga medicinska tillstånd kan påverkas lagändringarna. Det handlar om en grupp av personer som har hamnat utanför assistansen genom utvecklingen i praxis men som med de nya reglerna kan återfå rätten till assistans.

Hur påverkas jag som redan har ett beslut om assistans?

Befintliga beslut som inte är tidsbegränsade påverkas inte utan löper på som vanligt. Den som har ett tidsbegränsat beslut, vilket ofta är fallet med kommunala beslut, kommer att få sina behov bedömda efter de nya reglerna vid en omprövning efter årsskiftet. Även vid en ansökan om fler timmar kommer de nya reglerna tillämpas efter årsskiftet. Det är emellertid viktigt att påpeka att lagändringarna innebär en stärkt rätt till assistans. Ingen ska bli av med sin assistans på grund av de nya reglerna. Tvärtom kommer fler personer kunna få ett bättre beslut om assistans.

Hur många fler kan få personlig assistans?

Ungefär 2000 fler
personer förväntas kunna få ett nytt assistansbeslut från Försäkringskassan samtidigt som fler också kommer att kunna få assistans beviljad av kommunerna.

Vad innebär det schabloniserade föräldraavdraget?

Idag finns ingen närmare vägledning om hur omfattningen av föräldraansvaret ska bedömas. Det finns ett stort tolkningsutrymme och de oklarheter som råder kring föräldraansvarets omfattning medför brister i rättssäkerheten vid bedömningen av barns rätt till assistans.
Det schabloniserade föräldraavdraget gör att bedömningarna blir mer förutsägbara. Schablonen har två delar, en för grundläggande behov och en för andra personliga behov. Schablonavdraget har fyra olika åldersnivåer. Avdraget för föräldraansvaret minskar i takt med att barnet blir äldre, vilket beror på att det normala föräldraansvaret minskar i takt med att barnet blir äldre. För andning, sondmatning och det nya grundläggande behovet egenvård görs inget föräldraavdrag.

Vad innebär det nya grundläggande behovet egenvård?

Personer med allvarliga medicinska tillstånd som innebär fara för liv eller annars en överhängande och allvarlig risk för den fysiska hälsan kommer att kunna få assistans. Stödet ska behövas löpande under större delen av dygnet och förutsätter att assistenten hela tiden måste finnas i den enskildes omedelbara närhet. Insatserna måste vara bedömda som egenvård.


Vad innebär det nya grundläggande behovet förebyggande stöd?

Personer med psykiska funktionsnedsättningar och behov av aktiv tillsyn för att förebygga och begränsa skadliga konsekvenser av ett riskbeteende kan få assistans utan att det krävs ingående kunskaper om personen. För att beviljas förebyggande stöd krävs att det finns behov av frekventa ingripanden för att förebygga att den enskilde fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Stödet förutsätter att det finns behov av en assistent som hela tiden befinner sig i den enskildes omedelbara närhet.


Vem kan få assistans för kvalificerade aktiverings – och motiveringsinsatser?

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få assistans för kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som är en förutsättning för att personen ska klara att tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra. Det handlar om personer som inte har fysiska begränsningar men som på grund av svåra psykiska funktionsnedsättningar behöver kvalificerat stöd för att klara sina grundläggande behov. För att insatserna ska anses vara kvalificerade krävs det att hjälpen handlar om mer än vägledning, påminnelser och instruktioner.

Hur ska jag förbereda mig inför ansökan och när ska jag ansöka för att få ett beslut enligt de nya reglerna?

Det kan vara bra att förbereda ansökan i god tid och att se till att få de nya intyg som kan behövas inför ansökan, såsom läkarintyg, ADL-bedömning eller utlåtande från skola eller förskola. Det man ska tänka på är att inte ansöka för tidigt eftersom man då riskerar att ansökan bedöms efter de gamla reglerna. För att vara på den säkra sidan kan man vänta till den 1 januari 2023 med att skicka in ansökan, då kommer den garanterat bedömas efter de nya reglerna.

Kommer handläggningstiderna bli längre?

Försäkringskassan har meddelat att de gör allt de kan för att bemanna och utveckla sina system tills lagändringen träder i kraft. Sannolikt kommer handläggningstiderna ändå bli längre om Försäkringskassan efter årsskiftet får många fler ansökningar att handlägga.


När vet vi hur de nya reglerna kommer att tolkas och tillämpas?

Först när myndigheterna har hunnit fatta tillräckligt många beslut utifrån de nya reglerna, vilket kommer ta flera månader, går det att få en uppfattning om hur de kommer att tillämpa de nya reglerna. Sedan tar det ytterligare några år innan vi får se hur domstolarna kommer tolka de nya reglerna eftersom en överklagandeprocess tar lång tid. Så man får räkna med att det tar tid. Först när vi ser hur praxis utvecklas kan vi få en tydligare bild av hur de nya reglerna ska tolkas och tillämpas.

Finns det någon som kan drabbas negativt av lagändringarna?

I nuläget är det svårt att veta om det finns någon som kan komma att drabbas av negativa effekter eller på något sätt förlora på de nya reglerna. Syftet med lagändringarna är att stärka rätten till assistans och de nya reglerna ska innebära en utvidgning jämfört med nuvarande regler. Möjligen skulle det kunna finnas vissa barn som vid en ny bedömning utifrån schablonavdraget skulle kunna få en minskning av antalet timmar beroende på hur föräldraansvaret har beaktats i det befintliga beslutet. Där får man titta på det specifika beslutet som barnet har idag och göra en bedömning av huruvida det kan finnas en risk för ett minskat beslut om man skulle göra en ansökan om fler timmar.


Hur gör jag om jag vill ansöka om personlig assistans?

Det är viktigt att ha bra intyg som styrker funktionsnedsättningen och hjälpbehoven. Det kan vara läkarintyg, ADL-bedömning, psykologutlåtande, utlåtande från skola/ förskola/ daglig verksamhet och egenvårdsintyg. Intygen behöver vara aktuella så att det framgår hur hjälpbehoven ser ut idag. Den som vill ha råd och hjälp med sin ansökan eller annars har frågor runt lagändringarna kan alltid vända sig till Särnmarks jurister.


Kontakt: juridik@sarnmark.se

Andra aktuella händelser